تاريخچه زيمنس و مشارکت در توسعه تمدن بشر

مخترع اولين آسانسور جهان

کارخانه توليد آسانسور و پله برقی

فهرست