تحویل آسانسور

تمام این تلاش‌ها برای بهره‌مندی از کاربری مناسب، کامل و ایمن پس از نصب آسانسور برای بهره‌برداران است که مهمترین موضوع برای شرکت زیمنس هستند….

  1. دپارتمان خدمات پس از فروش در زیمنس، کارکنان آزمایش وارزیابی کیفی آسانسورها را به محل پروژه اعزام می‌کنند تا شیوه عملکرد و کارایی محصول پیش از را ه‌اندازی رسمی بررسی شود.
  2. پس از کسب اطمینان کافی از کارایی آسانسور دپارتمان خدمات پس از فروش متخصصانی را برای آزمون 4 هزار مرتبه‌جابه‌جایی آسانسور ها (بازه 3 روزه کار مداوم برای دستگاههای پله‌برقی)، به محل پروژه اعزام می‌کنند تا در صورت کشف معضل پنهان رفع خرابی شود.
  3. زیمنس مهندسان ویژه‌ای برای آموزش و تعلیم به کاربران از نحوه نگهداری، استفاده از آسانسورها و مدیریت روزانه آ نها به سایت پروژه ارسال می‌کند.
  4. همچنین گفتنی است در پروژه‌های با حساسیت بالا و با مگا پروژه‌های با تردد بالا، از سوی کمپانی تیم ویژه‌ای برای آموزش پرسنل فنی مستقر در مجتمع به‌کار گرفته می‌شود.
فهرست